Français
translate : conférer donner rajouter apporter ajouter contribuer correspondre adapter ajuster accommoder plier fermer fréquenter fixer relier attacher interconnecter payer résulter produire ours donner supporter participer ^ contribuer donner offrir doter tourner ouvrir allumer brancher activer donner aboucher câbler relier brancher connecter associer lier correspondre relier attacher tenir quitter mourir abandonner départir donner partir attacher relier fixer lier correspondre lier être apporter aveugle fermer aveugler perche descendre léger lumière aboutir donner fixer attacher lier pont bridge commencer entreprendre démarrer débuter amorcer ouvrir admettre autoriser tolérer donner permettre laisser rendre tirer faire construire dessiner connecter relier lier attacher relier nouer fournir donner gagner son bifteck conférer approvisionner pourvoir rattacher accoupler rassembler réunir connecter user participer unifier rallier joindre relier prescrire incendier incendie feu ouvrir le feu mélanger combiner dépenser agrégat courir passer tirer dessiner donner fermer serrure cadenas joindre rejoindre relier correspondre agréer convenir être d'accord lier être adhérer attacher achever remplir fermer accoupler joindre unir combiner relier lier attacher maintenir rester correspondre adhérer joug relier lier fermer boucher fréquenter accoupler unifier fusionner unir ouvert fermer ouvrir attacher nouer lier relier attacher lier carburant nourrir feu tirer incendie identifier connecter relier connecter appeler relier lier
Finnois
translate : aloittaa alkaa yhdistää kaventaa liittää linkittää yhdistää solmia kytkeä yhdistää sytyttää kytkeä kiinnittää pystyttää osallistua liittyä liittoutua kiinnittää työntää levittää avata liittää yhteen solmia kytkeä yhdistää kokoontua koota kerääntyä kerätä agglutinoitua yhdistyä yhdistää liittää yhteen liittää niveltää yhdistää lähentää avata höllentää suunnata kohdistaa sovittaa koskea liittyä viitata yhdistää kietoa liittää kytkeä sulauttaa yhdistellä sekoittaa yhdistää yhdistää sisällyttää kiinnittää niputtaa sulautua yhdistyä liittyä yhteen yhdistyä yhtyä lyöttäytyä yhteen tulla yhteen kytkeä lupautua napsauttaa yhdistää sekoittaa valmistaa kaventaa supistaa kytkeä sitoa kiinnittää käynnistää aloittaa liittää yhdistyä liittää lisätä avata päästää liittää yhdistellä liittää yhdistää niveltää sekoittaa yhdistää perustaa aloittaa kiinnittää kiristää sitoa silmukoida solmia kytkeä sitoa kiinnittää siirtää aloittaa heittäytyä sopeuttaa sovittaa mukauttaa sotkea solmia sekoittaa avata korkata lisätä liittää kiinnittää sulkea yhdistää liittyä yhdistyä sekoittua yhdistää sekoittaa maksaa sovittaa hyvittää kytkeä kiinnittää sytyttää iskeä viritellä aloittaa irrottaa avata liittää liimata yhdentää yhdistää aloittaa avata sekoittua sekoittaa seokseksi sekoittaa yhdistää pienentää kaventaa yhtyä yhdistyä avata aukaista sitoa kiinnittää yhdistää parittaa yhdistää yhtyä imeytyä yhdistää
Suédois
translate : relatera förbinda