Arabe
translate : إتخذ قرارا أحدث أحرز هدفا أسعد أصلح أضرم أعاق أعد حضر أعطى الشىء شكلا أكرهه على ألقى المسؤلية أنتج إنتقم من إندفع نحو استعد اعتبر اندفع بدأ عملا بنى تجبر تصرف تلاعب تملق تناول ثبت جعل حدد حضر حل حول خلق ربح رسخ ركز شفى شن صنع طبخ طها عالج عدل عوض عين غلق فعل قرر لصق نجح نظم هيأ ورط وصل وقع في ورطة حَالَة حول دَعْوَى دعي سأل قضي قَضِيَّة مَسْأَلَة رءس رؤساء رئِيْس زعم زَعِيْم شيخ شيْخ شيوخ عرف عُرَفَآءُ عرفاء عرِيْف سأل شأن شؤون قضايا قضي قضِيّة مسْألة مسائل مُوالاة نصر نصْر نُصْرة ولي سأل شكل قضايا قضي قضِيّة مسْألة مسائل مُشْكِلة خصص خُصُوص ناحِية نحى نقط نُقْطة نواح إِدْراك دِراية درك دري عرف علم عِلْم علوم معارف معْرِفة وعي وَعْي أطراف جهابل رأس رأْس رؤوس طرف طروف جهابل رأس رأْس رؤوس طرف مُسْتدِقّ نقط نُقْطة أشكال شكل شكْل صور صُورة هيأ هيئات هيْئة اِسْتِذْكار تذكُّر ذكر تقْلِيدُ منصب تنْصِيب توْلِية نصب ولي تذكُّر ذاكِرة ذكر دوْر رئِيس دَوْر قَائِد دوْر قائِد رِئاسة رأس قود قِيادة قدم قدمِيّة تَقَدُّم قدم فصل فصِيلة رأس رؤساء رئِيس رئِيس جلْسة جهابل رأس رأْس رؤوس فصل فَصْل قدم مُقدِّمة قدم مُقَدِّمَة سيِّد أعْلى مُدِيْر كبِيْر موال موْلى ولي أقدام قدم رئِيس العُمّال كبِير العُمّال فصل فصْل تقدُّم قدم مُدِير تنْفِيدِي الوقْت الحاضِر
Français
translate : époque période point temps M. monsieur mr Seigneur administrateur gérant gestionnaire régisseur ligne ride rider sillon dresser former préparer train relais silence supérieur sur arrêt arrêter halte point administrateur directeur gérant régisseur enseignant instituteur maître professeur bout cime pointe zénith faire fonctionner ouvrage travailler cerveau cervelle mentalité tête chose point Question tête domaine le monsieur Seigneur bout extrémité fin terminaison arrêt escale halte point administrateur créance curatelle gestionnaire ligne rubrique tête titre administration établissement gérance organisation aller devenir faire go aller effectuer faire rendre bout conclusion conséquence fin chef cook cuisinier cuisinière James Cook Philippe Lefebvre chef pointe rang tête chef cuire cuisinier cuisinière chef dirigeant leader maître chef cuire cuisiner cuisinier châtelain maître overlord Seigneur apex bout cime pointe accomplir célébrer effectuer faire chapitre intitulé rubrique titre degré diplôme grade titre maître passe passepartout passe-partout bout cime crête pointe administration direction gestion management capitaine commandant maître supérieur chose détail détailler particulier casser faire pause trêve administrateur cadre directeur régisseur administrateur administration directeur dirigeant point preuve signe témoignage causer entraîner faire motiver aller arriver faire venir cuire cuisiner faire préparer chef contremaitre directeur heure moment temps durée période temps cadre directeur exécutif cadre régime système mémoire souvenir tête chapitre section tête époque période point temps cadre cas cuvelage keepsake relique souvenir anamnèse mémoire souvenir endroit lieu point ellipse point transport durée mètre temps instant moment point ^ cuisinier cuisinière livre de cuisine catamenia menstruation période de fuite point singularité unicité chef patron patronat cadre modèle Structure chef locataire patron keepsake mémento souvenir barre gouvernail tête sondage tête urne cerveau esprit tête cadre condition contexte M. monsieur mr Seigneur époque période point temps M. monsieur mr Seigneur époque période point temps plomb principal tête chef point tête cadre circonstance contexte partie rubrique section premier tête carte routière directeur directive chef chef cuisinier cuisinier chef tête morceau tête morceau unité morceau trancher époque période point temps époque période point temps chef meneur morceau part bloc morceau morceau partie époque période point temps coït buccal sexe oral tête époque période point temps époque période point temps point point de pourcentage virgule époque période point temps chef chef d'orchestre directeur directeur musical époque période point temps époque période point temps époque période point temps époque période point temps constitutionnel essentiel intégrale intégré capital chef essentiel principal congénital essentiel inné naturel
Anglais
translate : cook fix make prepare Ready give have hold make throw arrive at attain gain hit make reach boss chief foreman gaffer honcho devise get up machinate organise organize prepare chief chieftain headman tribal chief Master superior victor fountainhead head headspring higher-up superior superordinate period point stop lord noble nobleman head pass straits Master passe-partout passkey peak point tip head header heading headmaster Master schoolmaster lord Master overlord captain Master skipper Master master copy original director manager managing director forefront head administrator executive head headway dot point detail item point drumhead head head point head head teacher principal school principal chief head top dog motion Question conductor director music director capitulum head head Question head oral sex Captain Cook Captain James Cook cook James Cook crown pate poll director theater director theatre director caput head point spot breaker point distributor point point chapter drawing card leader loss leader executive executive director antique gaffer old geezer oldtimer old-timer zenith Master master key passe-partout passkey captain Master sea captain skipper here and now moment present moment chief main Master primary principal memory retention retentiveness retentivity congenital inborn innate Born innate natural connatural inborn inbred decimal point percentage point point consequence import moment point pointedness compass point point point power point head head word point point in time gunpoint point head read/write head head crown pate poll Lead
Thaï
translate : แม่ครัว กุ๊ก คนครัว คนทำกับข้าว คนทำครัว คนทำอาหาร คนประกอบอาหาร คนปรุงอาหาร พ่อครัว เฮด ลูกพี่ ห.น. หน. หัวหน้า โอษฐกาม การทำรักด้วยปาก การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ออรัลเซ็กส์ คอนดักเตอร์ ผู้อำนวยเพลง ผู้อำนวยการเพลง วาทยากร เตรียมอาหาร ทำกับข้าว ทำอาหาร ประกอบอาหาร ตัว ร่างกาย ปลาย หัว กระทู้ถาม คำถาม เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ คำถาม ประโยคคำถาม ปลาย ปลายแหลม ช่วง ช่วงเวลา นักสู้ผู้ชนะ ผู้ชนะ ตัว บอดี้ ช่วง ระยะเวลา กุญแจหลัก มาสเตอร์คีย์ ศีรษะ หัว จุด จุดทศนิยม แต้ม จุด ข้อซักถาม คำถาม เจ้านาย โฟร์แมน หัวหน้า หัวหน้าคนงาน ตัว ลำตัว จุด ตำแหน่ง จุดเซนิท กระหม่อม หัวหน้าเผ่า ผู้บริหาร ตำแหน่งผู้นำ แนวหน้า กองหน้า ตัว หัว ความจำ ช่วงเวลา ระยะเวลา ขณะนี้ ตอนนี้ ปลายแหลม เจมส์ คุก กัปตันเจมส์ คุก กัปตันคุ๊ก ผู้มีอำนาจ บท โดยกำเนิด