Arabe
translate : إِطار حلقة أَطْوَاق حلْقة طوق أطواق حلق أطر طوْق أملاك أرْض أمْلاك مِلْك ملك مِلْكِيّة أرض مجل إِطار خلف خَلْفِيَّة أطر نطق مجال نِطاق تَصْدِيق صدق قبل تَقَبُّل قُبُول نحو قلم أَنْحَاء إِقْلِيم نحْو نطق أَقَالِيم مِنْطقة أنحاء مناطق الكوْن أرض علم كون العالم الأرْض الكُرة الأرْضِيّة ملك ملائك ملوك ملائِكة ملاك مجال مجل ميْدان معْرِفة حقل حقْل حقِيقة معْلُومة حقق علم ترْتِيب وضع رتب وَضْع دنى حياة دُنْيا علم حيي عوالم عالم أمم تأمِيم ناحِية نطق إِقْلِيْم قلم مُحافظة حفظ نواح قطع مِنْطقة نحو مناطق مُقاطعة أرْض أرْضِيّة تُرْبة تُراب أطر نِطاق مجال جول نطق إِطار حقْل حقل أملاك مُلْك مُمْتلكات ملك مِلْكِيّة علم عالم عوالم بشر مِنْطقة بُلدَان بِلاد نطق رقع رُقْعة مناطق بلد موْضِع مواضع موْضِع السِّلاح وضع أُمّ أمم فرْع عِلْمِيّ عِلْم علم علوم مِلْكِيّة مِلْك ملوك أملاك ملك ضرْبة حول مُحاولة ضرب الفِكْرة الموْضُوع فكر وضع توْجِيهات علم وجه تعْلِيمات تملُّك حِيازة ملك حيز مِلْكِيّة مِلْك أملاك تُراب ترب أرْضِيّة أرْض أتربة أرض تُرْبة اِحْتِمال مكن إِمْكان حمل عشِيرة قبل عشر قبائل قبِيلة قيْد نطق أقياد حدد قيد نِطاق حدّ حُدُود تحْرِيك تعْبِئة عبأ حرك الحياة الدُنْيا دنى دُنْيّا دني أرْض أقطار قطار دول أرض قطر دوْلة قُطْر بلد سلم قبل اسْتِقْبال اِسْتِلام تسلُّم عهل ملوك ملك ملِك عاهِل فرغ فراغ أفرغة مجال جول أرض أرْض ترب تُراب أتربة حالة حول وضع وَضْع حق التّملُك ملك مِلْكِيّة تملُّك حق المِلْكِيّة علم مُتعلِّم مُتنوِّر نور حملان خرف خَرُوف حمل قًدْرة ملك ملكة عقْلِيّة قدر ملكة ولد وضع وَضْع وِلادَة تدْرِيس درس تعْلِيم علم أُمُومة أمم سهْل سهل سهول حقْل حقل الأناسِيّات بشر أنس بَشَرِيَّات وِلادَة اِنْجاب وَضْع مخاض نقل تَحْوِيل اِنْتِقال حول علم إِعْلام إِخْبار خبر أنس أناسي إِِنْسان بشر علم النّاس أنس العالم علم نُقْطَة تَحَوُّل عَلامَة خَطّ فاصِل بِلاد رُقْعة مِنْطقة تغيُّر الحالة تحوُّل حول تغيُّر فِيْزْيائِي قبل موْهِبة قابِلِيّة مواهب وهب حرك حمْلة حمل حركة أرْض دوْلة بلد قُطْر أمم أُمّة أرض أرْضِيّة أرْض أرض
Français
translate : mouvement geste symbolique gesticulation cause raison motivation motif base pierre angulaire fondement fondation salle des marchés étage plancher niveau monde terre planète terre Earth Invasion planète Terre sol terre terre ferme Levant Orient Est état zone royaume monde région domaine combat lutte effort bataille rationalité raison cause modération fermier paysan éleveur producteur état situation condition statut état devoir province responsabilité effort peine difficulté problème état Orient Levant Est territoire terre domaine contrée pays fonds pastille terre service domaine département ministère section à la maison foyer origine maison de repos pays maison domicile domicile séjour immeuble manoir résidence bal orbe terre globe étage niveau base plancher tronc coffre tribu ruisseau mercure planète procureur ministère parquet dimension attribut propriété Orient Levant état Est domaine monde terre patron Seigneur propriétaire patrie à la maison maison terre pays monde Public siège social siège QG quartier quartier général Est Orient état Levant sol pays étage plancher clause proposition article statut poteau standard norme niveau pays contrée état nation spécification condition prescription stipulation domaine propriété état sphère domaine champ devoir service militaire brouillon conscription Orient état Est Levant racine radical base thème cause abord raison intellect correspondance engagement responsable responsabilisation responsabilité sphère domaine zone région orbite aire proximité quartier environs voisinage vicinité propriété accessoire patrimoine satellite planète lune domaine le Seigneur sir Seigneur monsieur ministère domaine département Est Levant état Orient règne domaine sphère royaume Puissance tomber chute cause choir condition circonstance cas situation contrée pays paysage campagne sujet discipline domaine cas cause chute cas grammatical terre globe Orient Est état Levant de terre lombric ver pays campagne contrée monde homme humanité condition état terme contrée aire zone région pays membre objet statut article phratrie famille peuple Est Orient état Levant scandale terre base Support piédestal socle effort cause campagne mouvement peuple nation pays Est Levant état Orient population peuple habitant peuple tribu nation pays terre domaine terre terrain Est Levant Orient état devoir taxe tarif droit outrage scandale Toile milieu arrière-plan origine fond quartier territoire circonscription district zone sol terre pays terre éleveur débarquer pays patrie pays pays d'origine piste de courses champ terre monde moisi pays moisissure monde réalité terrain champ état situation condition Earth terre
Thaï
translate : เขต เนื้อที่ ถิ่น ท้องที่ พท. เขตพื้นที่ ถิ่นกำเนิด ต้นกำเนิด แหล่งกำเนิด เผ่า ชนเผ่า เชิง ฐาน เรื่องอื้อฉาว เรื่องอัปยศ เขต เขตปกครอง เขต ท้องที่ เขตพื้นที่ เนื้อที่ ถิ่น พื้นที่ พท. คนในประเทศ ประชาชนในประเทศ ประชาชนพลเมือง พลเมือง คนในชาติ สถานพักฟื้นคนชรา บ้านพักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ดินแดน อาณาเขต เขต บริเวณ ขั้น ฐาน โลก โลกมนุษย์ ทรัพย์มรดก รัฐชาติ ประเทศชาติ ประเทศ ชาติ รัฐ คนในวง เรื่องทางโลก ฐาน แท่น สภาวะ ภาวะ สภาพ ฐานราก ฐาน ฟาร์เมอร์ แฟนนี ฟาร์เมอร์ แฟนนี เมอร์ริต ฟาร์เมอร์ โลก ดิน ที่ เลเวล ขั้น สถานการณ์ ตำแหน่ง สภาพ เขตปกครอง เส้นทางชีวิต อาณาเขต ไส้เดือน การรณรงค์ ข่าวคาว เรื่องอื้อฉาว เกษตรกรรม ถิ่นกำเนิด บ้านเกิดเมืองนอน มาตุภูมิ ที่ดิน ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด