Arabe
translate : الأرْض أرض كون الكوْن الكُرة الأرْضِيّة العالم علم حقل سهْل سهل سهول حقْل حمل حملان خَرُوف خرف مواهب وهب قبل قابِلِيّة موْهِبة قبائل عشِيرة قبِيلة عشر قبل أرْض أرض علم درس تعْلِيم تدْرِيس طوق طوْق حلقة أطر أَطْوَاق أطواق حلق إِطار حلْقة مِلْكِيّة أرْض أمْلاك أملاك مِلْك أرض ملك تُراب تُرْبة أرْض أرْضِيّة تسلُّم سلم قبل اِسْتِلام اسْتِقْبال حقْل مجل ميْدان معْرِفة حقل مجال إِخْبار إِعْلام خبر علم عوالم عالم حياة دُنْيا دنى حيي علم علوم عِلْم فرْع عِلْمِيّ علم فراغ أفرغة فرغ جول مجال نُقْطَة تَحَوُّل عَلامَة علم خَطّ فاصِل حمْلة حركة حرك حمل مِلْك أملاك مِلْكِيّة ملك ملوك وجه توْجِيهات تعْلِيمات علم أرْض أرض تُرْبة تُراب أتربة أرْضِيّة ترب رتب وضع ترْتِيب وَضْع الأناسِيّات أنس بَشَرِيَّات بشر دنى دُنْيّا الحياة الدُنْيا دني بِلاد نطق رُقْعة مِنْطقة بُلدَان مناطق رقع بلد مُقاطعة إِقْلِيْم قلم مُحافظة ناحِية نطق نواح قطع حفظ مناطق مِنْطقة نحو حُدُود قيْد نطق نِطاق حدّ أقياد حدد قيد وَضْع مخاض اِنْجاب وِلادَة بلد قُطْر أرْض دوْلة مِنْطقة قلم أَنْحَاء أنحاء أَقَالِيم نحْو نطق إِقْلِيم نحو مناطق وضع الفِكْرة الموْضُوع فكر نور علم مُتعلِّم مُتنوِّر إِمْكان اِحْتِمال حمل مكن ملائِكة ملائك ملوك ملك ملاك ملكة قدر قًدْرة ملكة عقْلِيّة ملك بشر إِِنْسان أناسي أنس بشر عالم علم عوالم وِلادَة ولد وَضْع وضع تغيُّر فِيْزْيائِي تغيُّر الحالة تحوُّل حول أنس النّاس العالم علم دوْلة أقطار دول أرض قطر قطار أرْض قُطْر بلد أطر خلف خَلْفِيَّة نطق نِطاق إِطار مجل مجال ملك عهل عاهِل ملوك ملِك صدق قبل تَصْدِيق قُبُول تَقَبُّل مُلْك مُمْتلكات أملاك مِلْكِيّة ملك ضرْبة حول مُحاولة ضرب تملُّك حِيازة مِلْك حيز مِلْكِيّة ملك أملاك أرض أتربة أرْض ترب تُراب أطر جول نطق إِطار نِطاق حقل حقْل مجال معْلُومة حقق علم حقِيقة موْضِع وضع مواضع موْضِع السِّلاح أُمّ أمم اِنْتِقال حول نقل تَحْوِيل أُمّة أمم أرْضِيّة أرض رُقْعة بِلاد مِنْطقة أمم أُمُومة ملك مِلْكِيّة حق التّملُك حق المِلْكِيّة تملُّك تعْبِئة عبأ تحْرِيك حرك حالة وَضْع وضع حول أمم تأمِيم
Français
translate : fonds contrée domaine pays pastille terre circonstance cas situation condition tarif taxe devoir droit lombric de ver terre pays sol terre fondation pierre angulaire fondement base état situation condition cas grammatical chute cas cause champ terrain Est Orient Levant état royaume domaine règne Puissance sphère plancher pays étage sol plancher base étage niveau éleveur producteur fermier paysan planète lune satellite pays maison de repos à la maison domicile foyer origine maison milieu arrière-plan Toile fond origine terre pays éleveur débarquer effort bataille combat lutte nation état pays contrée base racine thème radical plancher niveau salle des marchés étage peuple population habitant engagement responsable correspondance responsabilisation responsabilité quartier général QG siège social siège quartier domaine zone région aire sphère orbite chute cause choir tomber abord raison cause intellect pays campagne contrée monde humanité homme Levant état Orient Est condition état terme piédestal base Support socle symbolique geste mouvement gesticulation Seigneur domaine le Levant Orient état Est domaine pays terre réalité monde terre scandale pays aire zone région contrée voisinage quartier environs proximité vicinité domaine sujet discipline manoir domicile séjour résidence immeuble condition situation état statut nation peuple pays famille peuple phratrie Est état Levant Orient moisi moisissure pays Levant Est Orient état Levant Est Orient état Orient Levant Est état cause raison rationalité modération effort mouvement cause campagne champ domaine sphère Est état Orient Levant service département domaine ministère section bal orbe terre globe tronc coffre tribu ruisseau planète mercure procureur ministère parquet dimension attribut propriété domaine monde terre patron Seigneur propriétaire patrie à la maison maison terre pays monde Public devoir état responsabilité province zone domaine royaume région monde effort peine problème difficulté territoire terre nation peuple tribu Levant Est Orient état quartier territoire circonscription district zone standard poteau niveau norme service militaire devoir brouillon conscription Est Levant Orient état pays contrée paysage campagne raison motivation cause motif Seigneur sir monsieur outrage scandale propriété domaine état terre terrain patrie pays d'origine pays globe terre Earth terre planète monde terre de courses champ piste prescription stipulation spécification condition statut objet membre article patrimoine propriété accessoire domaine ministère département proposition clause statut article terre ferme sol terre terre monde terre Earth Invasion planète Terre
Thaï
translate : ชาติ ประเทศชาติ รัฐ ประเทศ รัฐชาติ ตำแหน่ง สถานการณ์ สภาพ ข่าวคาว เรื่องอื้อฉาว เกษตรกรรม สภาพ ภาวะ สภาวะ แท่น ฐาน โลกมนุษย์ โลก ฟาร์เมอร์ แฟนนี ฟาร์เมอร์ แฟนนี เมอร์ริต ฟาร์เมอร์ เนื้อที่ เขตพื้นที่ พท. เขต ท้องที่ ถิ่น ขั้น ฐาน ทรัพย์มรดก ถิ่นกำเนิด บ้านเกิดเมืองนอน มาตุภูมิ ที่ดิน ไส้เดือน คนในประเทศ พลเมือง ประชาชนพลเมือง คนในชาติ ประชาชนในประเทศ เชิง ฐาน เรื่องอื้อฉาว เรื่องอัปยศ เขต เขตปกครอง เขต ถิ่น พื้นที่ เนื้อที่ เขตพื้นที่ ท้องที่ พท. สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ บ้านพักฟื้นคนชรา สถานพักฟื้นคนชรา บ้านพักคนชรา ฐานราก ฐาน โลก ดิน ที่ ชนเผ่า เผ่า บริเวณ เขต เขตปกครอง เส้นทางชีวิต อาณาเขต ดินแดน เลเวล ขั้น ถิ่นกำเนิด แหล่งกำเนิด ต้นกำเนิด ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด อาณาเขต คนในวง เรื่องทางโลก การรณรงค์